Kredytowanie działalności

 1. Jednostkom Samorządu Terytorialnego BSR w Krakowie oferuje:
  1. kredyty w rachunku bieżącym
  2. kredyty w rachunku kredytowym (obrotowe i inwestycyjne)
  3. gwarancje i poręczenia bankowe
 2. Kredyty udzielane JST mogą być przeznaczone wyłącznie na następujące cele:
  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST;
  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu JST;
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kredyty, z przeznaczeniem na cel określony w pkt. 2 ppkt 1 mają charakter kredytów krótkoterminowych i podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym w którym zostały zaciągnięte.

Kredyty z przeznaczeniem na cele określone w pkt 2 ppkt 2-4 mogą mieć charakter kredytów:

 • krótkoterminowych z okresem kredytowania do 1 roku
 • średnioterminowych z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat
 • długoterminowych z okresem kredytowania powyżej 3 lat
Skontaktuj się z nami