Przenoszenie rachunków

I. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA RACHUNKU

 1. Przez przeniesienie rachunku należy rozumieć przekazanie, z upoważnienia konsumenta, przez dotychczasowego dostawcę (zwanego dalej „dostawcą przekazującym”) do nowego dostawcy (zwanego dalej „dostawcą przyjmującym”) informacji o wszystkich lub niektórych usługach płatniczych (zleceniach stałych dot. poleceń przelewu oraz regularnie przychodzących poleceniach przelewu i poleceniach zapłaty) i/lub dodatniego salda rachunku. Przeniesienie rachunku może łączyć się z ewentualnym zamknięciem dotychczasowego rachunku, decyzja należy do Klienta. Usługa odbywa się w walucie rachunku, którego dotyczą przekazywane informacje. Przeniesieniu mogą podlegać wszystkie bądź wybrane usługi płatnicze.
 2. Przeniesienie rachunku z upoważnienia konsumenta (lub konsumentów w przypadku, gdy rachunek prowadzony jest dla dwóch lub więcej osób) dotyczy rachunku płatniczego umożliwiającego co najmniej:
  1. dokonanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek,
  2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku,
  3. zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.
 3. Zakres usług płatniczych świadczonych przez dostawcę przyjmującego oraz warunki ich świadczenia wynikają z zasad obowiązujących u dostawcy przyjmującego. Przeniesienie danej usługi płatniczej do dostawcy przyjmującego może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy jest ona dostępna w ofercie dostawcy przyjmującego. Ewentualne ograniczenia związane z przeniesieniem rachunku płatniczego, mogą wyniknąć z braku świadczenia określonych usług przez dostawcę przyjmującego, a które były świadczone dotychczas przez dostawcę przekazującego, lub świadczenia ich w innym zakresie.
 4. Zakres usług płatniczych świadczonych przez Bank obejmuje: rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, karty debetowe oraz kredytowe Visa, rachunki oszczędnościowe w zł i walutach EUR, USD, GBP, CHF, usługi bankowości elektronicznej (również w wersji mobilnej), SMS Banking oraz terminowe lokaty oszczędnościowe w zł i walutach EUR, USD, GBP. Bank udostępnia możliwość skorzystania z kredytu w rachunku płatniczym, a także z dopuszczalnego salda debetowego (dotyczy Rachunków Oszczędnościowo Rozliczeniowych poza ROR „Konto Podstawowe”). Funkcjonalności poszczególnych usług płatniczych Banku opisane są w odpowiednich regulaminach.
 5. Przeniesienie rachunku do dostawcy przyjmującego nie musi oznaczać rozwiązania umowy rachunku z dostawcą przekazującym (przeniesienie częściowe), ale wówczas konsument będzie posiadał równolegle dwa rachunki oraz ponosił związane z tym koszty.

II. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA BANKU JAKO DOSTAWCY PRZYJMUJĄCEGO W PROCESIE PRZENOSZENIA RACHUNKU

 1. Bank jako dostawca przyjmujący udzieli konsumentowi pomocy w terminowym przeniesieniu rachunku. Przekaże rzetelną informację o usługach płatniczych jakie posiada w swojej ofercie, o warunkach na jakich je świadczy oraz o możliwych utrudnieniach i/lub opóźnieniach lub też braku możliwości przeniesienia rachunku. Bank po złożeniu mu przez Konsumenta upoważnienia do przeniesienia rachunku będzie działać jako Główny Punkt Kontaktowy, tj. podejmie czynności zmierzające do przeniesienia rachunku konsumenta lub usług powiązanych z rachunkiem wskazanych przez konsumenta w zakresie, w jakim dostawca przyjmujący świadczy takie usługi.
 2. W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia od konsumenta, Bank zwraca się do dostawcy przekazującego o dokonanie następujących czynności, o ile zostały one objęte upoważnieniem:
  1. przekazania wykazu istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione,
  2. przekazania dostępnych informacji o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzającychdzień zwrócenia się o te informacje,
  3. zaprzestania akceptowania poleceń zapłaty i przychodzących poleceń przelewu oraz anulowanie zleceń stałych, ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu,
  4. przekazania środków pieniężnych pozostających na rachunku oraz – ewentualnie - zamknięcia rachunku prowadzonego przez dostawcę przekazującego w dniu wskazanym przez konsumenta w upoważnieniu.
 3. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania powyższych informacji, Bank wykonuje następujące czynności, o ile są one objęte upoważnieniem:
  1. ustanawia i realizuje zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu, o których ustanowienie wystąpił konsument, ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu oraz dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu,
  2. informuje płatników wskazanych w ww. upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek konsumenta oraz odbiorców określonych w upoważnieniu i stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku konsumenta oraz o dniu,od którego polecenie zapłaty mają być realizowane z tego rachunku a także o danych identyfikujących rachunek konsumenta w Banku oraz przekazuje płatnikom i odbiorcom kopię ww. upoważnienia;
 4. Na co najmniej 6 dni roboczych od dnia otrzymania przez Bank dokumentów od dostawcy przekazującego ustala się datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z nowego rachunku. W przypadku określenia daty na dzień wcześniejszy, zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty dostawca przyjmujący wykonuje po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania przez Bank tych dokumentów.
 5. Bank wykonuje czynności, o których mowa w ust. 3, w zakresie, w jakim umożliwiają mu to informacje przedstawione przez dostawcę przekazującego lub konsumenta, a w przypadku braku takich informacji zwraca się o ich przekazanie.
 6. W przypadku gdy konsument osobiście przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3lit.b, płatnikom lub odbiorcom, Bank przekazuje konsumentowi, w terminie, o którym mowa w ust. 3, dane identyfikujące rachunek oraz wskazuje datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku prowadzonego przez Bank.

III. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA BANKU JAKO DOSTAWCY PRZEKAZUJĄCEGOW PROCESIE PRZENOSZENIA RACHUNKU

 1. W przypadku gdy dostawca przyjmujący zwróci się do Banku jako dostawcy przekazującego, Bank dokonuje następujących czynności, o ile są one objęte upoważnieniem:
  1. w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia, przekazuje bankowi informacje o wykazie istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz dostępne informacje o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione oraz dostępne informacje o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje,
  2. ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu Bank zaprzestaje akceptowania przychodzących na rachunek poleceń przelewu i poleceń zapłaty, a w przypadku odmowy przyjęcia transakcji informuje płatnika lub odbiorcę o przyczynach odmowy,
  3. anuluje zlecenia stałe ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu,
  4. przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku prowadzonym przez niego na rachunek prowadzony przez dostawcę przyjmującego, w dniu określonym w upoważnieniu i zamyka rachunek w dniu określonym w upoważnieniu, jeżeli nie istnieją na nim nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiające jego zamknięcie i pod warunkiem zakończenia czynności wymienionych powyżej,
 2. W przypadku, gdy nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiają zamknięcie rachunku Bank niezwłocznie informuje o tym konsumenta,dotyczy to w szczególności rachunku:
  1. na którym jest blokada środków z tytułu nierozliczonej transakcji płatniczej,
  2. z którego są dokonywane spłaty kredytów, w tym udzielonych z wykorzystaniem karty kredytowej,
  3. na którym dokonano zajęcia środków w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego,
  4. z blokadami środków,
  5. na którym została ustanowiona kaucja środków na poczet zobowiązań konsumenta wobec innego dostawcy,
  6. z saldem zerowym i zaległymi opłatami, w przypadku gdy dostawca przyjmujący nie wprowadza przekroczenia salda na rachunku, a opłaty są naliczone, ale nie zostały pobrane,
  7. z saldem ujemnym,
  8. z otwartą akredytywą, otwartym inkasem dokumentowym lub inkasem czeków w obrocie krajowym lub dewizowym,
  9. prowadzonego dla konsumenta, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu przez niego upadłości lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.
  10. powiązanego z członkostwem u dostawcy prowadzącego taki rachunek.
 3. W celu utrzymania ciągłości świadczenia usług płatniczych na rzecz konsumenta w trakcie przeniesienia rachunku, Bank nie dokonuje blokady instrumentów płatniczych przed dniem wskazanym w upoważnieniu.
 4. Bank nie wykonuje żadnych czynności związanych z przeniesieniem rachunku jeśli podpis/podpisy na upoważnieniu i wniosku nie są zgodne z wzorem podpisu konsumenta w Banku.

IV. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA KONSUMENTA W PROCESIE PRZENOSZENIA RACHUNKU

 1. Konsument ma prawo do otrzymania bezpłatnie przejrzystej i czytelnej informacji o trybie przeniesienia rachunku zarówno u dostawcy przyjmującego jak i przekazującego.
 2. Aby Bank przyjmujący mógł działać jako Główny Punkt Kontaktowy konsument musi udzielić mu niezbędnego upoważnienia do przeniesienia rachunku (w zakresie określonym w treści tego upoważnienia), przy czym w przypadku, gdy rachunek jest prowadzony dla dwóch lub więcej konsumentów, upoważnienia udzielają wszyscy konsumenci.
 3. Upoważnienie należy złożyć w placówce Banku, w postaci papierowej, w języku polskim.
 4. Upoważnienie oraz wniosek o przeniesienie rachunku musi być podpisane przez konsumenta zgodnie z wzorem podpisu złożonym u dostawcy przekazującego. Niezgodność posiadanego przez dostawcę przekazujacego wzoru podpisu spowoduje odmowę realizacji procesu przeniesienia rachunku przez dostawcę przekazującego. Dostawca przekazujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie dostawcę przyjmującego.
 5. W upoważnieniu konsument może w szczególności:
  1. określić szczegółowo przychodzące polecenia przelewu i zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz udzielić dostawcy przyjmującemu zgód na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione,
  2. określić datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku prowadzonego przez dostawcę przyjmującego,
  3. określić płatników dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek konsumenta, którzy mają być powiadomieni o danych identyfikujących rachunek konsumenta u dostawcy przyjmującego,
  4. określić odbiorców stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku konsumenta, którzy mają być powiadomieni o danych identyfikujących rachunek konsumenta u dostawcy przyjmującego oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku.
 6. Bank przekazujący i przyjmujący, na żądanie konsumenta, udostępniają mu nieodpłatnie dane dotyczące istniejących zleceń stałych i poleceń zapłaty, powiązanych z prowadzonymi przez tych dostawców rachunkami konsumenta, które są objęte przeniesieniem.
 7. Przeniesienie rachunku do Banku przyjmującego nie zwalnia konsumenta ze zobowiązań wobec Banku przekazującego (np. wynikających ze spłacanego kredytu, niespłaconych transakcji kartą płatniczą wydaną do przenoszonego rachunku).
 8. Informacje identyfikujące konsumenta, Bank przekazujący i przyjmujący oraz usługi płatnicze, które konsument przenoszący rachunek powinien przekazać dostawcy przyjmującemu, wyszczególnione są we wniosku o przeniesienie rachunku.

V. WYMIANA INFORMACJI/DOKUMENTACJI MIĘDZY DOSTAWCAMI

 1. W celu zapewnienia terminowego, sprawnego i bezpiecznego przenoszenia rachunków, wymiana informacji/dokumentacji pomiędzy dostawcą przekazującym a dostawcą przyjmującym na terenie kraju odbywa się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem aplikacji OGNIVO udostępnionej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., zapewniającej jednoznaczność i bezpieczeństwo przesyłanych danych.
 2. W przypadku zamiaru otwarcia rachunku płatniczego u dostawcy prowadzącego działalność w innym państwie członkowskim, Bank w celu przeniesienia rachunku:
  1. przekazuje konsumentowi, nieodpłatnie, wykaz istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz udzielonych przez dłużnika zgodach na realizację poleceń zapłaty, o ile są dostępne, a także dostępne informacje o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień otrzymania informacji,
  2. przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym konsumenta na rachunek płatniczy konsumenta u nowego dostawcy usług płatniczych, o ile informacja zawiera dane umożliwiające jego identyfikację i identyfikację rachunku płatniczego konsumenta,
  3. zamyka rachunek płatniczy konsumenta, o ile takie żądanie jest objęte informacją.

VI. OPŁATY

Bank nie pobiera opłat od konsumenta wnioskującego o przeniesienie rachunku lub usług płatniczych związanych z rachunkiem.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Bank przekazujący oraz bank przyjmujący niezwłocznie wyrównują każdą szkodę finansową konsumenta wynikającą bezpośrednio z niewywiązania się przez dany bank z obowiązków związanych z przenoszeniem rachunków płatniczych. Przez szkody finansowe (straty, o których mowa w art. 361 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny) należy rozumieć opłaty, prowizje i odsetki pobrane przez bank występujący w roli banku przekazującego, które nie zostałyby pobrane w przypadku, gdyby bank wypełnił wszystkie obowiązki, a przez korzyści, o których mowa w tym przepisie należy rozumieć odsetki wynikające z oprocentowania środków na rachunku, które zostałyby naliczone, gdyby dostawca wypełnił obowiązki.
 2. Organem sprawującym nadzór nad Bankiem jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 3. W sytuacjach spornych dotyczących przenoszenia rachunku, konsument, po zakończeniu procesu reklamacyjnego, jeżeli nie zgadza się z decyzją Banku, ma prawo do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Bankiem. Podmiotami właściwymi do pozasądowego rozwiązywania sporów są:
  1. Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl),
  2. Rzecznik Finansowy (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl),
  3. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.knf.gov.pl).
 4. Przy postępowaniu przed podmiotami, o których mowa w ust. 3mają zastosowanie regulacje dostępne na stronach internetowych tych podmiotów.