Lokata eBSR dla klientów indywidualnych

Lokata eBSR dla klientów indywidualnych
 • Lokatę może założyć każdy użytkownik bankowości internetowej eBSR, po wcześniejszym podpisaniu w Oddziale Banku ramowej umowy do zakładania tego typu lokat
 • Atrakcyjne oprocentowanie:
              1 miesiąc       2,10%
             3 miesiące     3,00%
             6 miesięcy     3,90%
           12 miesięcy      4,10%
 • Lokata oprocentowana jest według stałej stopy procentowej
 • Minimalna kwota lokaty 1000 zł
 • Lokata może być odnawialna lub nieodnawialna – decyzję podejmuje użytkownik, w momencie zakładania lokaty w bankowości internetowej
 • Odsetki od lokat naliczane i dopisywane są po upływie okresu zadeklarowania
 • W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami