Rodzinny kredyt mieszkaniowy

Rodzinny kredyt mieszkaniowy udzielany jest na podstawie ustawy z dnia 1 października 2021r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, z późniejszymi zmianami. Zaletą tego kredytu jest:
• brak wymogu wniesienia przez Kredytobiorcę wkładu własnego dzięki możliwości skorzystania z gwarancji BGK obejmującej część kwoty kredytu odpowiadającą brakującemu wkładowi własnemu,
• spłata rodzinna dokonywana przez BGK, która jest dodatkowym wsparciem w spłacie kredytu w sytuacji powiększenia gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o drugie lub kolejne dziecko.

Dla kogo przeznaczony jest rodzinny kredyt mieszkaniowy?
Z rodzinnego kredytu mieszkaniowego mogą skorzystać:
• osoby prowadzące gospodarstwo domowe samodzielnie (single),
• małżeństwa,
• rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską lub opieką prawną,
o ile żadna z osób stanowiących gospodarstwo domowe nie jest właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej oraz w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu nie przekazała nieruchomości w drodze darowizny osobie zaliczanej do I albo II grupy podatkowej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której darowizna dotyczyła udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego albo domu rodzinnego nie większego niż 50%, a osoba obdarowana posiadała wcześniej udział w tej współwłasności.

W przypadku posiadania co najmniej dwójki dzieci, akceptowane jest posiadanie na moment składania wniosku innej nieruchomości mieszkalnej (łącznie nie więcej niż jednej), o ile nie jest ona większa niż:
• 50 m2 - gdy w gospodarstwie domowym jest dwoje dzieci,
• 75 m2 - gdy dzieci jest troje,
• 90 m2 - gdy dzieci jest czworo,
• bez limitu metrażu – w przypadku pięciorga lub więcej dzieci,
a wkład własny wnoszony przez Kredytobiorcę nie przekracza 10%.

Na co można przeznaczyć rodzinny kredyt mieszkaniowy?
Rodzinny kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony w celu pokrycia całości albo części wydatków ponoszonych w związku z:
1) budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu,
2) nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem,
3) nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym:
• wkład budowlany,
• wykończenie tego lokalu lub domu.

W przypadku mieszkań, cena za 1 m2 powierzchni nie może przekroczyć limitów, które publikowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego na stronie: https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/rodzinny-kredyt-mieszkaniowy

Wkład własny Kredytobiorcy
Rodzinny kredyt mieszkaniowy można uzyskać bez wkładu własnego – z gwarancją BGK.
W przypadku wnoszenia wkładu własnego - nie może on przekroczyć 200.000 zł oraz:
• 20% całkowitej kwoty wydatków – dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym,
• 30% całkowitej kwoty wydatków - dla kredytów z oprocentowaniem okresowo stałym.
Jeśli wkładem własnym jest wyłącznie działka budowlana to łączna kwota kredytu i wkładu własnego nie może przekroczyć 1.000.000 zł.
Wkład własny może wynosić maksymalnie 10% w przypadku posiadania jednej nieruchomości mieszkalnej w momencie ubiegania się o kredyt, przy minimum dwójce dzieci.

Gwarancja BGK
Gwarancją można objąć część kapitałową kredytu odpowiadającą brakującemu wkładowi własnemu, który powinien być wniesiony przez Kredytobiorcę. Maksymalna wysokość gwarancji to 100.000 zł. Łączna kwota wkładu własnego i gwarancji BGK nie może przekroczyć 200.000 zł i 20% całkowitej kwoty wydatków.
Od udzielonej gwarancji pobierana jest na rzecz BGK jednorazowa opłata prowizyjna w wys. 1% objętej tą gwarancją części kredytu.

Spłata rodzinna
Wysokość spłaty rodzinnej:
• 20 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko,
• 60 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko,
ale nie więcej niż wysokość pozostałej do spłaty części kapitałowej kredytu.

Warunki uzyskania spłaty rodzinnej:
• powiększenie gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko nastąpiło po dniu udzielenia rodzinnego kredytu mieszkaniowego,
• osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego Kredytobiorcy nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego innego niż nabyty lub wybudowany z wykorzystaniem środków z udzielonego rodzinnego kredytu mieszkaniowego,
• osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego Kredytobiorcy nie przysługuje spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego inne niż nabyte z wykorzystaniem środków z rodzinnego kredytu mieszkaniowego,
• umowa rodzinnego kredytu mieszkaniowego nie została wypowiedziana,
• Kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• w stosunku do Kredytobiorcy nie została ogłoszona upadłość,
• nie dokonano przedterminowej spłaty części rodzinnego kredytu mieszkaniowego, chyba że spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, stanowiła spłatę rodzinną lub zmniejszenie kwoty kredytu przed jego pełnym uruchomieniem, jeśli zmniejszenie nie było decyzją Kredytobiorcy.

W okresie 5 lat od spłaty rodzinnej nieruchomość finansowana rodzinnym kredytem mieszkaniowym nie może być:
• sprzedana,
• wynajęta,
• nie można zmienić sposobu użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
Naruszenie warunków oznacza konieczność zwrotu spłaty rodzinnej proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do końca 5-letniego okresu.

Okres kredytowania i forma oprocentowania kredytu
Okres kredytowania 15 – 30 lat.

Kredyt może być oprocentowany według:
• zmiennej stopy procentowej,
• okresowo stałej stopy procentowej, gdzie oprocentowanie jest stałe przez okres 60 miesięcy, po czym możliwe jest ustalenie nowego stałego oprocentowania na kolejne 60 miesięcy lub przejście na oprocentowanie zmienne.

Dla oprocentowania zmiennego:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - dla rodzinnego kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką oraz objętego gwarancją BGK wynosi 9,93% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 375.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, wkład własny 0% planowanych kosztów przedsięwzięcia, kredyt wypłacony jednorazowo, oprocentowanie kredytu zmienne 9,39% w skali roku wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 6,89% i marży Banku 2,50 p. p. Kredyt spłacany miesięcznie w 299 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 3.249,55 zł i ostatnia 300 rata w wysokości 3. 245,14 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 606.779,59 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 599.860,59 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, opłata prowizyjna dla BGK z tytułu udzielenia gwarancji 750 zł, (1% objętej gwarancją części kredytu), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 5.950,00 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, przy założeniu składki rocznej w wysokości 238,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 981.779,59 zł.
W przypadku kredytu z gwarancją BGK, gwarancja dotyczy części kredytu, tj. 20% wartości kwoty kredytu. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym z późn. zm. łączna wysokość objętej gwarancją części kredytu oraz wkładu własnego Kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt i być wyższa niż 200.000 zł.
Do wyliczeń w reprezentatywnym przykładzie przyjęto ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem Banku w Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Konsument ma możliwość wyboru ubezpieczyciela.
Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty kapitałowo-odsetkowej, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 15.05.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.
Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.

Dla oprocentowania okresowo stałego:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – dla rodzinnego kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką oraz objętego gwarancją BGK wynosi 9,19% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 375.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, wkład własny 0% planowanych kosztów przedsięwzięcia, kredyt wypłacony jednorazowo, oprocentowanie ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie 7,96 % w skali roku, a następnie oprocentowanie kredytu zmienne 9,39% w skali roku wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 6,89% i marży Banku 2,50 p.p. Kredyt spłacany miesięcznie w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, 60 rat w 5-letnim okresie oprocentowania stałą stopą procentową w wysokości 2.885,84 zł, a następnie 239 rat w wysokości 3.200,85 zł i ostatnia 300 rata w wysokości 3.197,98 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 573.270,53 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 566.351,53 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, opłata prowizyjna dla BGK z tytułu udzielenia gwarancji 750 zł (1% objętej gwarancją części kredytu), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 5.950,00 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, przy założeniu składki rocznej w wysokości 238,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 948.270,53 zł.
W przypadku kredytu z gwarancją BGK, gwarancja dotyczy części kredytu, tj. 20% wartości kwoty kredytu. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym z późn. zm. łączna wysokość objętej gwarancją części kredytu oraz wkładu własnego Kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt i być wyższa niż 200.000 zł.
Do wyliczeń w reprezentatywnym przykładzie przyjęto ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem Banku w Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Konsument ma możliwość wyboru ubezpieczyciela.
Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania.
Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne.
W okresie obowiązywania oprocentowania według formuły zmiennej, oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty kapitałowo-odsetkowej, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 15.05.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielania rodzinnych kredytów mieszkaniowych można uzyskać w Oddziałach Banku oraz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/rodzinny-kredyt-mieszkaniowy .

 

Skontaktuj się z nami