Debet w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Posiadacz rachunku ROR może złożyć wniosek o przyznanie salda debetowego w rachunku. Saldo ustala się na podstawie średniej z wpływów na rachunek w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Saldo debetowe na rachunku może się utrzymywać przez okres 31 dni, licząc od dnia powstania salda do dnia poprzedzającego dzień spłaty.

Skontaktuj się z nami