Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny Kredyt 2%

W związku z komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego od 02.01.2024 r. Bank Spółdzielczy Rzemiosła wstrzymuje przyjmowanie wniosków o Bezpieczny kredyt 2%.

Komunikat BGK:
https://www.bgk.pl/bip/informacja-o-wstrzymaniu-przyjmowania-w-danym-roku-wnioskow-o-udzielenie-kredytu/

Od 1 lipca 2023 roku wystartował rządowy program Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego programu Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oferuje Bezpieczny Kredyt 2% z dopłatami do rat.

Bezpieczny Kredyt 2% to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu jednorodzinnego. 

Jakie są zalety Bezpiecznego kredytu 2%?

 • wsparcie w formie dopłat z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego do pierwszych 120 rat kapitałowo-odsetkowych - co oznacza, że Kredytobiorca będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości
 • podczas korzystania z dopłat, oprocentowanie jest stałe w okresach 5 letnich
 • brak wymogu wniesienia przez Kredytobiorcę wkładu własnego, dzięki możliwości skorzystania z gwarancji BGK, obejmującej część kwoty kredytu odpowiadającej brakującemu wkładowi własnemu

Kto może ubiegać się o Bezpieczny kredyt 2%?
Bezpieczny kredyt 2% mogą otrzymać osoby indywidualne, małżeństwa lub pary wychowujące wspólne dziecko, które spełniają następujące warunki:
• nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu
• w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat (przynajmniej jeden z Kredytobiorców)
• w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy
• posiadają zdolność kredytową

Na co można przeznaczyć Bezpieczny kredyt 2%?
Kredyt może zostać udzielony na:

 • budowę domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu
 • nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie
 • nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym:
  - wkład budowlany
  - wykończenie tego lokalu lub domu

Czym charakteryzuje się Bezpieczny Kredyt 2%?

Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:

o Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego

 •  500 tys. zł
 • 100 tys. zł w przypadku kredytu na dokończenie rozpoczętej już budowy domu

o Dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko

 • 600 tys. zł
 • 150 tys. zł, w przypadku kredytu na dokończenie rozpoczętej już budowy domu

  Z dopłaty do rat Bezpiecznego kredytu 2% można korzystać przez 10 lat.

• Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 mkw

• Formuła oprocentowania kredytu:
o w okresie dopłat otrzymywania dopłat oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, a następnie
o oprocentowanie zmienne, chyba, że Klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.

• System spłaty rat:
o w okresie dopłat raty są malejące,
o po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

Jak ustala się dopłaty do rat Bezpiecznego kredytu 2%?

 • dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowo - odsetkowych
 • dopłata obniża kwotę należnej do spłaty raty kapitałowo - odsetkowej
 • wysokość dopłaty obliczana jest zgodnie z wzorem:

D=Ks*((W-2%)) /12
gdzie:
D – kwota dopłaty,
Ks – część kapitałowa Bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania Bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej. Wskaźnik ten jest ustalany przez BGK i ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bgk.pl

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - dla bezpiecznego kredytu 2% zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,98% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 375.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, wkład własny 20% planowanych kosztów przedsięwzięcia, kredyt wypłacony jednorazowo, oprocentowanie ze stałą stopą procentową w początkowych dwóch 5-letnich okresach 7,02% w skali roku,
a następnie oprocentowanie kredytu zmienne 7,83% w skali roku wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 5,88% i marży Banku 1,95 p. p., kredyt spłacany miesięcznie w 120 malejących ratach (równe raty kapitałowe i odsetki liczone od aktualnego zadłużenia) w okresie objętym dopłatami - najwyższa rata w wysokości 2.101,05 zł, a po wygaśnięciu dopłat w 179 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 2.127,95 zł i ostatnia 300 rata w wysokości 2.127,73 zł. Całkowity koszt kredytu, po uwzględnieniu dopłat w wysokości 150.913,80 zł, wynosi 225.153,63 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 218.209,63 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 6.725,00 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, przy założeniu składki rocznej w wysokości 269,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty, po uwzględnieniu dopłat, wynosi 600.153,63 zł.
Do wyliczeń w reprezentatywnym przykładzie przyjęto ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem Banku w Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Konsument ma możliwość wyboru ubezpieczyciela.
Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania.
Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, po czym Bank ustala nową wysokość oprocentowania stałego na kolejne 60 miesięcy (w okresie objętym dopłatami), a następnie oprocentowanie jest zmienne.
W okresie obowiązywania oprocentowania według formuły zmiennej, oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty kapitałowo-odsetkowej, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 07.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Więcej informacji o programie
Szczegółowe informacje na temat programu Pierwsze mieszkanie i Bezpiecznego kredytu 2% można uzyskać w Oddziałach Banku, na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pierwsze-mieszkanie
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/pierwsze-mieszkanie/bezpieczny-kredyt-2