INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCÓW
O RYZYKACH ZWIĄZANYCH Z KREDYTEM ZABEZPIECZONYM HIPOTECZNIE

Kredytobiorco! Poniżej wyjaśniamy czym jest ryzyko zmienności stóp procentowych oraz ryzyko zmienności wskaźników referencyjnych stopy procentowej.

Zaciągając kredyt zabezpieczony hipotecznie o zmiennym lub okresowo stałym oprocentowaniu każdy Kredytobiorca powinien myśleć długofalowo, gdyż narażony jest na ponoszenie określonych ryzyk.

I. Czym jest ryzyko zmienności stopy procentowej?

W przypadku kredytów o zmiennym lub okresowo stałym oprocentowaniu, szczególnie długoterminowych, Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę ryzyko stopy procentowej, tj. zmiany oprocentowania w trakcie trwania umowy kredytu.
Na oprocentowanie kredytu o zmiennej stopie procentowej oraz kredytu o okresowo stałej stopie procentowej po zakończeniu okresu stałego oprocentowania, składają się następujące wartości:
- wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M,
- stała marża Banku.
Bank aktualizuje oprocentowanie kredytu co 3 miesiące o aktualną wartość WIBOR 3M z danego dnia.
Zmiany stopy procentowej będą powodować zmiany wysokości raty kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej, co oznacza, że po każdej aktualizacji stopy procentowej rata Twojego kredytu będzie rosła lub malała.
Trzeba podkreślić, że poziom wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, będącego elementem składowym oprocentowania kredytu, we wrześniu 2023 r. oscylował wokół 6%, ale przykładowo w 2000 r. wynosił blisko 20%.
Wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR obecnie kształtują się na niskim poziomie, jednak Kredytobiorca powinien brać pod uwagę możliwość jego wzrostu, gdyż wzrost raty kredytu może się wiązać z koniecznością ograniczenia wydatków lub brakiem środków pieniężnych na spłatę rat kredytu.

Zachęcamy wszystkich Klientów do zapoznania się z:
• komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf
• publikacją dot. ryzyka stopy procentowej, wydanej nakładem UKNF:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

II. Czym jest ryzyko zmienności wskaźników referencyjnych stopy procentowej?

Umowa kredytu hipotecznego ze zmienną stopą oprocentowania określa zawsze wysokość stopy procentowej jako sumę marży oraz wartości określonego w umowie kredytu wskaźnika referencyjnego. Umowa kredytu hipotecznego z okresowo stałą stopą oprocentowania określa zawsze zarówno wysokość oprocentowania stałego w okresie pierwszych 60 miesięcy, jak również wysokość stopy procentowej po zakończeniu okresu stałego oprocentowania jako sumę marży oraz wartości określonego w umowie kredytu wskaźnika referencyjnego.
Administrator wskaźnika referencyjnego GPW Benchmark S.A., jako podmiot opracowujący WIBOR, jest uprawniony do wprowadzenia istotnej zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika. Uzasadnieniem dla dokonania zmiany w metodzie opracowywania stawki WIBOR 3M dla GPW Benchmark S.A. może być przykładowo konieczność dostosowania metody opracowywania stawki WIBOR 3M do wymogów Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, wytycznych organu nadzoru lub rekomendacji jednostki nadzorczej. Konsekwencją dokonania przez GPW Benchmark S.A. istotnej zmiany w metodzie opracowywania stawki WIBOR 3M może być zmiana jego wartości. Podwyższenie lub obniżenie wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w wyniku dokonanej przez GPW Benchmark S.A. istotnej zmiany w metodzie jego opracowywania może wpłynąć na wartość wzajemnych świadczeń pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą, w związku z zawartą umową kredytu.
GPW Benchmark S.A. jest również uprawniony do zaprzestania opracowywania WIBOR 3M w sposób trwały lub czasowy. GPW Benchmark S.A. może podjąć decyzję o zaprzestaniu opracowywania WIBOR 3M w szczególności z przyczyn biznesowych (czynnik pozaekonomiczny) lub z uwagi na uznanie przez GPW Benchmark S.A., że dane wykorzystywane przez GPW Benchmark S.A. do opracowywania WIBOR 3M nie są reprezentatywne dla rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar jest celem stawki WIBOR 3M.
Konsekwencją trwałego lub czasowego zaprzestania przez GPW Benchmark S.A., opracowywania WIBOR 3M może być brak możliwości wykorzystania przez Bank wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M do ustalenia wartości wzajemnych świadczeń wynikających z umowy kredytu zawartej pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą.

W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa poniżej, w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego, tj.:
1) zaprzestania opracowywania przez administratora wskaźnika referencyjnego, w sposób trwały lub czasowy, w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego opublikowanej przez administratora na jego stronie internetowej (z zastrzeżeniem przewidzianych w tym zakresie uprawnień organów nadzoru wynikających z art. 21 oraz art. 23 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych),
2) zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego z powodów rynkowych, gdy:
a) dane wykorzystywane do opracowywania wskaźnika referencyjnego przestały być reprezentatywne dla rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar jest celem wskaźnika referencyjnego,
b) administrator zakończył działalność polegającą na opracowywaniu danego wskaźnika referencyjnego,
3) cofnięcia lub zawieszenia przez właściwy organ nadzoru zezwolenia udzielonego administratorowi lub rejestracji administratora wskaźnika referencyjnego,
Bank zastosuje alternatywny wskaźnik referencyjny.

Szczegółowo postępowanie Banku w przypadku zmian związanych ze stosowanym wskaźnikiem referencyjnym przedstawione jest w postanowieniach umowy kredytu łączącej Kredytobiorcę z Bankiem.

Kredytobiorco pamiętaj, aby przed podpisaniem umowy kredytu dokładnie ją przeczytać i szczegółowo zapoznać się z jej warunkami.