Lokata terminowa w walutach wymienialnych

BSR w Krakowie prowadzi rachunki lokat terminowych w następujących walutach:

  • dolar amerykański (USD) 
  • waluta europejska (EUR)
  • funt angielski (GBP)
  • Terminy lokat: 1,3,6,12,24 i 36 miesięcy
  • Lokaty są odnawialne
  • Rachunki lokat oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej
  • W przypadku niepodjęcia przez Posiadacza rachunku lokaty wraz z naliczonymi odsetkami w terminie zakończenia umowy, lokata zostaje przedłużona na następny taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy
  • W przypadku wycofania lokaty przed terminem posiadacz rachunku nie otrzymuje odsetek

Kapitalizacja odsetek następuje po okresie umownym, a w przypadku lokat wieloletnich po upływie każdego kolejnego roku kalendarzowego.

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami