Lokata eBSR

Lokata eBSR
 • Lokatę może założyć każdy użytkownik bankowości internetowej eBSR, po wcześniejszym podpisaniu w Oddziale Banku ramowej umowy do zakładania tego typu lokat
 • Lokata oprocentowana jest według stałej stopy procentowej
 • Atrakcyjne oprocentowanie
       1 miesiąc - 1,25%
   3 miesiące - 2,00%
   6 miesięcy - 2,50%
  12 miesięcy - 3,00%
 • Minimalna kwota lokaty 1000 zł
 • Lokata może być odnawialna lub nieodnawialna – decyzję podejmuje użytkownik, w momencie zakładania lokaty w bankowości internetowej
 • Odsetki od lokat naliczane i dopisywane są po upływie okresu zadeklarowania
 • W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami