Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony na budowę, modernizację, remonty obiektów produkcyjnych, handlowych oraz zakup maszyn , urządzeń i nieruchomości. Minimalny udział…

Czytaj więcej
Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej

Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej

Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej w tym : materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw, nawozów mineralnych,…

Czytaj więcej
Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne

  • Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
  • Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych
  • Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i udziałów
Czytaj więcej
Kredyt Unia Biznes

Kredyt Unia Biznes

  • elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja)
  • możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia
Czytaj więcej
Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Udzielany podmiotom prowadzącym działalność rolniczą, w PLN, na finansowanie bieżącej działalności rolniczej na okres do 3 lat.

Czytaj więcej

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie…

Czytaj więcej

Gwarancje i poręczenia

Bank udziela i potwierdza gwarancje i poręczenia na rzecz osób fizycznych lub prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a…

Czytaj więcej