Kredyt preferencyjny LINIA UP - utrzymanie płynności

Kredyt preferencyjny LINIA UP - utrzymanie płynności

Kredyt preferencyjny Linia UP przeznaczony na utrzymanie płynności finansowej z dopłatami do oprocentowania dla producentów rolnych w celu poprawy płynności…

Czytaj więcej
Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku…

Czytaj więcej
Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

Udzielany na cele rolnicze na zakup środków do produkcji rolnej, w tym między innymi na zakup:• materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz…

Czytaj więcej
Kredyt Unia Biznes

Kredyt Unia Biznes

  • elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja)
  • możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia
Czytaj więcej
Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne

  • Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
  • Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych
  • Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i udziałów
Czytaj więcej
Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Kredyt udzielany rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą, w…

Czytaj więcej

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie…

Czytaj więcej

Gwarancje i poręczenia

Bank udziela i potwierdza gwarancje i poręczenia na rzecz osób fizycznych lub prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a…

Czytaj więcej