Rachunek rozliczeniowy

Rachunek rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych.

Kto może otworzyć rachunek rozliczeniowy?

  • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej.
  • Inne jednostki organizacyjne – instytucje finansowe, instytucje i organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki utworzone zgodnie z przepisami prawa, nie prowadzące działalności gospodarczej.

Co umożliwia rachunek rozliczeniowy?

  • przechowywanie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • korzystanie z dopuszczalnego salda debetowego lub kredytów w rachunku rozliczeniowym, na podstawie odrębnych regulacji Banku,
  • korzystanie z kart płatniczych,
  • korzystanie z usług bankowości elektronicznej (eBSR, eBSR-BIZNES),
  • korzystanie z innych usług oferowanych przez Bank (takich jak SMS-Banking – powiadomienia o stanie rachunku i jego zmianach).

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami