Kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą

Kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą

Może być przeznaczony na:

  1. fnansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego)
  2. finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z działalnością gospodarczą, w tym:
    • zakup lub modernizacja sprzętu
    • zakup, budowa lub modernizacja obiektów
    • refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 miesięcy
  3. refinansowanie kredytów udzielonych przez inne banki na cele wymienione w pkt 1-2
  4. łącznie na cele określone w pkt 1-3

Okres spłaty do 10 lat. Oprocentowanie naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości rolnej, komercyjnej, osobistej lub ograniczonym prawie rzeczowym należącym do Kredytobiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

Skontaktuj się z nami