Zaloguj się

Gwarancje DE MINIMIS

Gwarancje BGK w ramach Portfelowej linii gwarancyjnej de minimis PLD-KFG mogą stanowić zabezpieczenie kredytów obrotowych oraz kredytów inwestycyjnych.

Gwarancją nie może być objęty kredyt: na inwestycje kapitałowe, na zakup instrumentów finansowych, na zakup wierzytelności, na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie ww. celów.
Kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis nie może być przeznaczony na refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego.

Gwarancje skierowane są do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Gwarancją można zabezpieczyć maksymalnie 80% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 1,5 miliona euro (dla gwarancji do 5 lat) lub 750 tysięcy euro (dla gwarancji do 10 lat).

Gwarancja udzielana jest maksymalnie:

  • na okres 75 miesięcy – dla kredytów obrotowych,
  • na okres 120 miesięcycy – dla kredytów inwestycyjnych

ale nie może być dłuższa niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące.

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,5%, przy czym stawka opłaty należnej do zapłaty w terminie do 31.12.2021 r. wynosi 0%.

Szczegółowe informacje o gwarancjach BGK de minimis dostępne są na stronie internetowej www.deminimis.gov.pl

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i pomogą w zebraniu niezbędnej dokumentacji.

Skontaktuj się z nami