UMOŻLIWIAMY KLIENTOM SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE POBYTU W ŻŁOBKU,
W SYSTEMIE BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ eBSR.

WARUNKI:
Możesz skorzystać z dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, jeśli:
• jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym,
• dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna,
• nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).
Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny.
Na dane dziecko za ten sam okres możesz otrzymać albo dofinansowanie, albo RKO.
Aby skorzystać z dofinansowania, Twoje dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów.
Twoje dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna.
W tym celu musisz przekazać dane swoje i Twojego dziecka podmiotowi, który prowadzi placówkę.

KWOTA DOFINANSOWANIA:
Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz.
Do opłaty tej nie wlicza się opłaty za wyżywienie.
Dofinansowanie wypłacane jest na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego placówkę albo na rachunek bankowy dziennego opiekuna (jeśli prowadzi działalność).

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK:
Wniosek możesz złożyć od 1 kwietnia 2022 r.
Jeżeli wniosek o dofinansowanie złożysz do końca maja 2022 r., otrzymasz dofinansowanie od miesiąca, w którym Twoje dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub od którego zaczął się nim opiekować opiekun dzienny, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r.

Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz PESEL możesz złożyć wniosek przez:
• swój Bank, za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBSR,

Aby skorzystać z usługi należy zalogować się do bankowości eBSR, następnie z modułu WNIOSKI wybrać opcję WNIOSKI EXIMEE.

• portal Emp@tia

Rodzice dziecka oraz pozostałe uprawnione osoby, mogą złożyć wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.zus.pl