Zlecenia stałe

Zlecenia stałe lub jednorazowe mogą być realizowane z rachunków:

  • bieżącego
  • pomocniczego
  • ROR
  • a’vista

Zlecenia wykonywane są na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez posiadacza rachunku w placówce prowadzącej rachunek

Zlecenia mogą dotyczyć stałych płatności np. opłaty za najem lokali, światło, gaz, telefon, ubezpieczenia, spłaty kredytów, itp.

W przypadku zlecenia regulowania płatności za telefon, gaz, energię elektryczną Posiadacz rachunku powinien dodatkowo i we własnym zakresie zwrócić się do firm wystawiających te faktury ze stosownym pismem polecającym przesłanie rachunków do banku prowadzącego rachunek, który będzie regulował te płatności w wyznaczonym terminie przez obciążenie rachunku.

O wykonaniu dyspozycji w ramach stałego zlecenia bank zawiadamia Posiadacza rachunku na wyciągu z rachunku.

Zlecenia są wykonywane w kwocie i terminie wskazanym przez klienta do wysokości stanu środków na rachunku. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie wykonania zleceń stałych w przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Posiadacza.

Zlecenia, których termin realizacji przypada na dzień wolny od pracy Banku realizowane są w następnym dniu roboczym.

Odwołanie stałego zlecenia następuje poprzez wypełnienia przez Posiadacza rachunku odpowiedniej rubryki formularza zlecenia stałego lub na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego w placówce Banku prowadzącej rachunek.