Usługa identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych

Usługa polega na przetworzeniu, identyfikacji i konsolidacji płatności masowych, kierowanych na rachunek bankowy Klienta, do postaci jednego pliku wynikowego. Plik wynikowy zawiera dane o płatnościach w formacie Elixir umożliwiającym automatyczne wczytanie do systemu finansowo - księgowego Klienta.

Dla kogo usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych

Usługa IPPM adresowana jest dla Firm i Instytucji posiadających:

  • masowych odbiorców produktów i usług
  • podmioty posiadające wielu płatników np. zakłady energetyczne, administratorzy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędy miast i gmin, operatorzy telefonii, Internetu, telewizji kablowych, cyfrowych, firmy usług komunalnych (woda, oczyszczalnie, gaz itp.) szkoły, firmy ubezpieczeniowe itp.
  • dużą liczbę wpłat gotówkowych
  • dużą liczbę jednostek terenowych

Zalety i korzyści płynące dla Klienta z uruchomienia usługi IPPM

  • zautomatyzowanie identyfikacji płatników
  • możliwość monitorowania płatności swoich klientów
  • szybka identyfikacja zaległych płatności
  • systematyzacja i ewidencja wpływów
  • efektywna kontrola spływu należności
  • zautomatyzowanie transferu danych eksploatowanych z Banku do systemu finansowo – księgowego Klienta

Szczegóły usługi IPPM

Idea działania usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych opiera się na założeniu, że istnieje jeden rachunek Klienta, na którym wykonywane są wszelkie księgowania płatności dokonywanych przez płatników. Dla każdego płatnika Klienta zostaje przyporządkowany indywidualny „rachunek wirtualny”.

Rachunek wirtualny

To indywidualny, nierzeczywisty 26-cyfrowy numer rachunku bankowego w formacie NRB, który zawiera numeryczny identyfikator płatnika dokonującego płatności przy użyciu dowodów wpłat (poleceń przelewów) na rachunek Klienta.

Zasady funkcjonowania usługi IPPM

W systemie księgowym Klienta dla każdego płatnika powinien zostać przyporządkowany indywidualny „rachunek wirtualny”. Klient może samodzielnie generować numery „rachunków wirtualnych” dla swoich płatników lub może otrzymać od Banku wygenerowane numery. System księgowy Klienta generuje faktury, polecenia przelewu lub inne dokumenty dla płatników Klienta. Każdy z tych dokumentów powinien posiadać numer „rachunku wirtualnego” w formacie NRB, jednoznacznie identyfikujący każdego z płatników. Płatnicy Klienta (wierzyciela) dokonują wpłat na rzecz Klienta na wskazany w dokumencie „rachunek wirtualny”. W momencie wpływów środków do Banku „rachunek wirtualny” płatnika zamieniany jest na właściwy numer rachunku Klienta i wpłaty księgowane są na rachunek Klienta. Informacje o otrzymanych wpłatach zawierające identyfikatory płatnika są zapisywane na rachunku Klienta, a następnie Klient ma możliwość wygenerowania danych o płatnościach do pliku Elixir poprzez system eBSR Biznes. Otrzymane dane Klient może wczytać do systemu finansowo – księgowego. Warunkiem udostępnienia usługi jest p osiadanie/otwarcie w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie rachunku rozliczeniowego oraz korzystanie z usługi bankowości elektronicznej dedykowanej dla klientów instytucjonalnych (obecnie eBSR-BIZNES).