Strategia ESG. Środowisko. Społeczeństwo. Ład korporacyjny

We wrześniu 2023 roku Rada Nadzorcza naszego Banku zaakceptowała Strategię działania BSR w Krakowie na lata 2023 – 2026.
Integralną częścią Strategii działania BSR jest Strategia ESG, która w sposób kompleksowy reguluje podejście Banku do zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju społeczno-gospodarczego, który zaspakaja potrzeby współczesnego społeczeństwa i jednocześnie dba o możliwości rozwojowe przyszłych pokoleń.
Nasza Strategia ESG przedstawia działania podejmowane przez Bank w perspektywie ochrony środowiska, troski o społeczeństwo i najważniejsze standardy ładu korporacyjnego.
Filary Strategii ESG Banku zostały oparte na Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

AGENDA 2030
 

Agenda 2030 to 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, wypracowanych przez ONZ w 2015 roku. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ, w tym Polska, jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, tym samym zadeklarowały swoją gotowość do jej realizacji.

Celem zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju w naszym Banku jest budowanie długoterminowych relacji z klientami, opartych o realizację wartości i komunikowanie celów wynikających z Agendy 2030.

W naszych działaniach wspieramy cele wynikające z Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, które są spójne z naszą działalnością biznesową i na które mamy największy wpływ jako instytucja finansowa.
Cele te są również zgodne z misją naszego Banku oraz wizją roli Banku w środowisku, w którym prowadzi swoją działalność.

Nasz Bank komunikuje pięć podstawowych celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Dbałość o pracowników
i angażujące miejsca pracy

Wsparcie edukacji
i rozwoju pracowników, klientów, interesariuszy przez działania szkoleniowo-rozwojowe

Prowadzenie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej
i zmniejszenie zużycia mediów

Inkluzywny wzrost gospodarczy, produktywne zatrudnienie, godna praca dla wszystkich

Ochrona środowiska
i zasobów naturalnych


Na tej stronie używamy grafik, które przedstawiają cele zrównoważonego rozwoju ONZ.
Grafiki pochodzą z oficjalnej strony ONZ.