Informacja dla udziałowców

Chciałbyś zostać współwłaścicielem Banku?
Gotów na przygodę z ekonomią?
Zapraszamy do zostania udziałowcem Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Kto może zostać członkiem Banku?

Członkiem Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Jakie warunki muszę spełnić aby zostać członkiem Banku?

Warunkiem przyjęcia na Członka Banku BSR w Krakowie jest złożenie deklaracji, wpłata wpisowego w wysokości 100,00 zł, które nie podlega zwrotowi oraz zadeklarowanie oraz wpłata co najmniej jednego udziału obowiązkowego w wysokości 240,00 zł. Członek może posiadać większą ilość udziałów, jednak nie więcej niż 100 dodatkowych (nadobowiązkowych) udziałów, które przed wpłaceniem powinien pisemnie zadeklarować. Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Będąc członkiem Banku masz prawo: 

 • brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich;
 • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie;
 • otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi;
 • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały, na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli;
 • przeglądać rejestr członków;
 • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Obowiązki członka Banku 

 • wniesienie wpisowego i zadeklarowanego udziału;
 • stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego;
 • troszczenie się o dobro Banku BSR w Krakowie i jego rozwój, dbanie o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobieganie działaniom na szkodę Banku;
 • branie czynnego udziału w pracach organów statutowych Banku, do których zostałeś wybrany;
 • uczestniczenie w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych udziałów;
 • zawiadomienie pisemnie Banku o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji;

Twoje członkostwo w Banku ustaje na skutek:

 1. Wystąpienia za wypowiedzeniem.
  Członek Banku może wypowiedzieć udział obowiązkowy jak i udziały dodatkowe w każdym czasie za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wykreślenia z rejestru członków.
  Bank Spółdzielczy może rozwiązać stosunek członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków jeżeli członek przestał odpowiadać wymogom przewidzianym w Statucie Banku i przepisach prawa oraz nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych.
 3. Wykluczenia.
  Bank Spółdzielczy może rozwiązać stosunek członkostwa przez wykluczenie gdy z winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa członka dalsze pozostawanie w Banku Spółdzielczym nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub zasadami współżycia społecznego.
 4. Śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.
  Skreślenie z rejestru członków następuje w razie śmierci członka, ze skutkiem od dnia zgonu natomiast w przypadku ustania osoby prawnej, która jest członkiem Banku Spółdzielczego, ze skutkiem od dnia utraty osobowości prawnej.

Pamiętaj

 1. Udziały członkowskie w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie są niezbywalne.
 2. Spadkobierca zmarłego członka Banku dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Banku lub złożył deklarację przystąpienia do Banku, z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba udziałów posiadanych przez spadkobiorcę nie może przekroczyć ilości określonej w § 14 ust. 3 Statutu.
 3. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który będzie wykonywał uprawnienia wynikające z udziałów.
 4. Członek może, w deklaracji przystąpienia do Banku lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi, wskazać osobę, której po jego śmierci Bank jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzą do spadku po zmarłym członku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku Spółdzielczego.
 5. Spadkobiercy dziedziczącemu udziały przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Banku bez obowiązku wniesienia wpisowego. Przyjęcie w poczet członków następuje ze skutkiem od dnia śmierci spadkodawcy. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, a także w razie niezłożenia deklaracji przystąpienia do Banku przez spadkobiercę Bank jest obowiązany wypłacić spadkobiercy równowartość przypadających mu udziałów zmarłego członka na zasadach określonych w Statucie.
 6. Członek Banku przed ustaniem członkostwa nie może żądać zwrotu wpłat na udział obowiązkowy jak i udziały dodatkowe. Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem, oraz w przypadku gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku.
 7. Zarząd Banku jest uprawniony do wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały w szczególności mając na względzie:
  1) ogólną sytuację banku pod względem finansowym, płynnościowym oraz pod względem wypłacalności;
  2) wymogi w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 92 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013, wymogi nałożone na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy – Prawo bankowe, oraz wymóg, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Członkostwo w banku związane jest przede wszystkim z odpowiedzialnością za funkcjonowanie banku. Nabycie udziałów to zaangażowanie właścicielskie z pełną konsekwencją takiej decyzji, która wiąże się z ryzykiem związanym z brakiem objęcia systemem gwarantowania oraz obowiązkiem uczestniczenia w pokrywaniu strat banku spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów, ryzykiem nieotrzymania dywidendy a także ryzykiem wstrzymania wypłaty udziałów.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz przystąpić do grona udziałowców Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie skontaktuj się z najbliższą placówka Banku BSR w Krakowie.

Deklaracjadeklaracja.pdf106.10kBPobierz
Statutstatut-banku-2021.pdf259.00kBPobierz
Klauzula informacyjnaklauzula.pdf98.29kBPobierz