< Wróć do strony Komunikaty

12.05.2022

Zmiana Taryfy opłat i prowizji bankowych od 1 czerwca 2022 - ROLNICY

Szanowni Państwo,
Dziękujemy, że pozostajecie Państwo w gronie Klientów Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.
Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu od dnia 01.06.2022 r. zmian w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla Klientów Instytucjonalnych i Rolników które wynikają z przesłanek określonych w treści umów rachunków bankowych tj. zmian wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS, zmian cen energii, usług pocztowych oraz przepisów prawa mających wpływ na działalność bankową i świadczone przez Bank usługi, powodujących podwyższenie kosztów Banku.
Zmianie ulegają prowizje za przelewy elixir i SEPA wysyłane do innych banków krajowych i zagranicznych składane w placówkach Banku (zmiana w wariancie I z 4 zł na 6 zł, a w wariancie II z 5 zł na 7 zł, Tabela 1, lp.5.2.1 i 6.1.1) oraz za przelewy wewnętrzne (na rachunek w Banku) składane w placówkach Banku (zmiana w wariancie I z 1 zł na 2 zł, a w wariancie II z 2 zł na 4 zł, Tabela 1, lp.5.1.1).
Zmianie nie ulegają stawki prowizji za przelewy elektroniczne.
W wariancie I zmianie ulegnie prowizja za prowadzenie rachunku z 5 zł na 7 zł miesięcznie (Tabela 1, lp.2). Maksymalna wysokość prowizji od wpłat/wypłat gotówkowych w PLN będzie wynosić w wariancie I 1000 zł (zmiana z 500 zł), a w wariancie II 600 zł (zmiana z 300 zł) przy zachowaniu dotychczasowych wysokości stawek, odpowiednio 0,4% lub 0,6 % od kwoty operacji (Tabela 1, lp.8). Opłata za wyciąg wysyłany drogą pocztową na terenie kraju częściej niż raz miesiącu zmienia się z 5 zł na 10 zł (Tabela 4, lp.1.2). Obniżamy prowizję za przelewy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Banku do kwoty 10 zł (było: 0,3% min. 10 zł, Tabela 1, lp.6.1.3).
Taryfa w wersji obowiązującej od 01.06.2022 r. dostępna jest w placówkach oraz na stronie internetowej Banku www.bsr.krakow.pl
Informujemy, że mają Państwo prawo, w terminie 14 dni od daty otrzymania zakresu zmian, do złożenia w Banku pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Po upływie tego terminu niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian.