30.12.2022

Wypłaty z rachunku osób małoletnich

Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty, nieprzekraczające w okresach miesięcznych dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego rozporządzeniem Rady Ministrów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady…

Czytaj więcej

21.12.2022

ZASADY REALIZACJI POJEDYNCZYCH TRANSAKCJI PŁATNICZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

Rozdział 1. Postanowienia ogólne§ 1Postanowienia Zasad określają warunki i tryb realizacji transakcji płatniczych Zleceniodawców nie posiadających w Banku rachunku bankowego.§ 2Użyte w Zasadach określenia oznaczają:1) Bank- Bank Spółdzielczy…

Czytaj więcej

16.12.2022

Terminy rozliczeń od 19 grudnia 2022

  1. Bank realizuje bezgotówkowe dyspozycje rozliczeniowe Posiadacza rachunku poprzez obciążenie rachunku w momencie otrzymania zlecenia oraz przekazanie na rachunek odbiorcy w następujących terminach:1) Polecenia przelewów na rachunki bankowe…

Czytaj więcej

07.10.2022

Limity dla płatności BLIK

Bank umożliwia posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych korzystającymz aplikacji mobilnej TuBSR realizację transakcji bezgotówkowych i gotówkowych za pośrednictwem systemu płatności mobilnych BLIK. Maksymalne dzienne limity dla…

Czytaj więcej