Dane osobowe

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą przysługiwały Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie (dalej zwany „Bankiem”) Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO” poniżej przedstawiamy wykaz przetwarzanych danych wraz z celami oraz przysługującymi prawami.

1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 „RODO” jest Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, adres: 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 7,
tel. 12 421 18 00,
e-mail: .

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Mirosław Biela, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH W ZALEŻNOŚCI OD ŹRÓDŁA

Lp.Źródło informacjiCel przetwarzania
Dane Klientów
1.Dane pozyskiwane w związku ze świadczeniem usług bankowych
 • w celu podjęcia na wniosek Klienta działań zmierzających do zawarcia umowy (np. rozpatrzenia wniosku), a następnie realizacji zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro – Fatca] (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązku raportowania do organów władzy publicznej i organów nadzorczych oraz do innych podmiotów, do których Bank jest zobowiązany raportować na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z wypełnianiem
  przez Bank obowiązków identyfikacyjnych oraz raportowych wynikających z Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. „ustawa CRS”) bądź Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją
  prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi
  sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu marketingu bezpośredniego związanego z promocją produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”).
2.Formularz kontaktowy na stronie internetowej
 • w celu udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
 • wewnętrzne cele administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3.Dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych
 • w celu wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • w celu udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji związanej z zawartą umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
 • w celu marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 • wewnętrzne cele administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
Dane Kontrahentów i innych osób kontaktujących się z Bankiem
4.Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach
 • w celu wykonania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • w celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • w celu wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa
  prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 • wewnętrzne cele administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
5.Dane znajdujące się w korespondencji elektronicznej i papierowej
 • w celu bieżącego kontakt z Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi
  Administrator zawarł umowy, w celu ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • w celu kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi Administrator prowadzi negocjacje przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • w celu udzielania odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które otrzyma Administrator na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, f „RODO”);
Monitoring wizyjny
6.Dane osób, które mogą przebywać na terenie objętym monitoringiem Banku, których identyfikacja nie jest możliwa na podstawie samego zapisu obrazu
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z Ustawą z dnia 30 listopada 2017 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213, z 2018 r. poz. 138, 650 w związku art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”);
 • w celu bezpieczeństwa oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
Nagrania audio
7.Dane osób kontaktujących się z Bankiem telefonicznie
 • w celach związanych z tematem rozmowy wybranym przez osobę wykonującą połączenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 • w celu bezpieczeństwa oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);

Połączenia na numery, których zapis jest rejestrowany poprzedzane są stosowanym komunikatem, pozostając na linii osoba, wykonująca połączenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”).

4. ODBIORCY DANYCH

 1. Odbiorcami danych mogą być:
  1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np.: Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Urząd Skarbowy, Arbiter bankowy;
  2. podmioty, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów (np. zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank współpracuje, firmy audytorskie, informatyczne, prawnicze);
  3. podmioty określone w art. 6a Ustawy Prawo bankowe (outsourcing);
  4. nabywcy wierzytelności Banku;
 2. Dane osobowe mogą udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy art. 105 ust.4, 4a, 4d i 105 a Ustawy Prawo bankowe w szczególności do:
  1. Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa – Centrum Obsługi Klienta ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa;
  2. Do biur informacji gospodarczych, w tym do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa;
  3. Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław;
  4. Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa (System Dokumenty Zastrzeżone, System Amron).
 3. Na podstawie art. 105 ust.4d Ustawy Prawo bankowe, Administrator może – za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących  podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Dane osobowe Klientów korzystających z usług przelewów międzynarodowych z wykorzystaniem kodów SWIFT mogą być udostępniane Organizacji Międzynarodowej Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication z siedzibą w Belgii. W pozostałych przypadkach dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. dla celów wykonywania czynności bankowych – przez okres trwania zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
 2. dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia
  zobowiązania;
 3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.
 4. w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów, przez okres wypełnienia tych obowiązków przez Bank;
 5. w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 6. w związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę takiego przetwarzania;
 7. w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Bank, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 8. w związku z monitoringiem wizyjnym przez okres do nadpisania jednakże nie dłużej niż 45 dni.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 „RODO”).
 2. Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 „RODO”).
 3. Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 „RODO”), w przypadku gdy: 
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 „RODO”) w przypadku gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Bank nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Banku są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 „RODO”), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie  wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Bank w oparciu o prawnie uzasadniony interes Banku, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Banku wiążący, chyba że Bank wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub  obrony roszczeń.
 6. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Bank na podstawie zgody lub umowy (art. 20 „RODO”), co oznacza, iż osoba, której dane dotyczą prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Bank bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

8. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

9. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych do celów zawarcia i realizacji umowy z Bankiem ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku, zawarcia i realizacji umowy z Bankiem. Konieczność podania danych osobowych może też wynikać z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w takim przypadku niepodanie wymaganych danych może spowodować przeszkodę w realizacji umowy przez Bank. W przypadku, jeśli dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie tych danych jest dobrowolne.

10. PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
W związku z podjęciem działań zmierzających do zawarcia umowy lub po jej zawarciu, w odniesieniu do usług bankowych - przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, a w konsekwencji wydawane decyzje mogą mieć charakter zautomatyzowany lub związany z profilowaniem.
Takie sytuacje mogą mieć zastosowanie gdy:

 1. Bank dokonuje oceny zdolności kredytowej w celu zawarcia umowy, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku kredytowym oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny (m.in. pobranych raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz list zastrzeżeń) w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł, które stanowią opisany i zatwierdzony przez Bank proces badania zdolności kredytowej. Konsekwencją przeprowadzonej oceny mogą być: zautomatyzowana zgoda na zawarcie umowy, zautomatyzowana odmowa zawarcia umowy lub wskazanie na konieczność podjęcia przez Bank decyzji indywidualnej;
 2. Bank dokonuje oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, oceny takiej Bank dokonuje na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawianych przy składaniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji lub przy zawieraniu umowy (kryteria oceny: ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne). Konsekwencją dokonanej oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, a w konsekwencji do odmowy zawarcia umowy;
 3. Bank zapobiega przestępstwom dokonywanym na szkodę banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o kredycie konsumenckim, i ich Klientów - czyli tzw. „fraudom”, w tym w celu budowania modeli umożliwiających identyfikację działań przestępczych.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Bankiem, ani składania dodatkowych oświadczeń.

 

Osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane przez Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw wynikających z Rozporządzenia 679/2016 (RODO), a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Osoba, której dane dotyczą może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili.
 2. Bank rozpatruje wniosek złożony przez osobę, której dane dotyczą lub osobę działającą w jego imieniu:
  1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania Inspektor Ochrony Danych poinformuje osobę składającą wniosek listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem osoby, Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje osobę składającą wniosek o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 3. Osoba, której dane dotyczą może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce „Dane osobowe” lub w Placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek osoby, która składa żądanie powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 4. Osoba, której dane dotyczą może złożyć wypełniony wniosek w każdej Placówce Banku.
 5. Placówka Banku obsługuje wniosek w zakresie prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych) w przypadku żądań osób, będących klientami Banku. W przypadku pozostałych praw, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku (pracownik Placówki banku w tym celu przesyła zeskanowany wniosek osoby, której dane dotyczą na dedykowany adres: ).
 6. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania.
 7. Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
 8. W imieniu Banku, Inspektor Ochrony Danych udziela odpowiedzi na wnioski na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 9. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 10. W przypadku, gdy klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez klienta. Odpowiedź na wniosek klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
 11. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 12. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki Banku lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
Przetwarzanie Danych Osobowychdane-osobowe.pdf79.43kBPobierz
Wniosekwniosek.pdf245.26kBPobierz