< Wróć do strony Aktualności

23.05.2023

Zebranie Przedstawicieli Banku - 13 czerwca 2023

Na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 6 Statutu Banku w związku z zakończeniem Zebrań Grup Członkowskich, które odbyły się w dniach 16.05.2023r. oraz 22.05.2023r. Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła
w Krakowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 roku w Modlniczka, ul. Handlowców 14 Hotel Witek z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie protokołu Zebrania Przedstawicieli z dnia 21 czerwca 2022 roku.
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Oceny Odpowiedniości.
7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Omówienie zmian w regulacjach Banku:
a) Regulamin działania Rady Nadzorczej BSR w Krakowie,
b) Polityka Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej BSR w Krakowie.
9. Przedstawienie:
a) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok,
b) Informacji dotyczącej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2022 roku,
c) Informacji dotyczącej oceny Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,
d) Sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku za 2022 rok, kierunków rozwoju Banku oraz sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z 2022 roku.
e) Informacji dotyczącej realizacji zadań wynikających z lustracji przeprowadzonej przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach.
10. Dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami.
11. Przedstawienie przez Komisję Oceny Odpowiedniości oceny członków Rady Nadzorczej za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2022 rok,
d) podziału nadwyżki bilansowej BSR w Krakowie za 2022 rok,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok,
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na 2023 rok,
g) przyjęcia kierunków działania na 2023 rok,
h) dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2022 rok,
i) dokonania oceny stosowania Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka za 2022 rok
j) oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Członków Rady Nadzorczej za 2022 rok,
k) dokonania zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej BSR w Krakowie.
l) dokonania zmian w Polityce Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej BSR w Krakowie.
m) wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2022, roczne sprawozdanie finansowe BSR w Krakowie wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z wykonania uchwał
Zebrania Przedstawicieli z dnia 21 czerwca 2022 roku są udostępnione do wglądu w siedzibie Banku ul. Dunajewskiego 7 - I piętro od dnia 23 maja 2023 roku, a w dniu Zebrania będą wyłożone do wglądu na sali obrad.

 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Bankuporzadek-obrad-zp23.pdf105.18kBPobierz