< Wróć do strony Aktualności

22.05.2024

Zebranie Przedstawicieli Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie zaprasza na Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 roku o godz. 10.00, w Modlniczka, ul. Handlowców 14 Hotel Witek z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie protokołu Zebrania Przedstawicieli z dnia 13 czerwca 2023 roku.
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Oceny Odpowiedniości. 
7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Omówienie zmian w regulacjach Banku:
a) Statut BSR w Krakowie
b) Regulamin działania Rady Nadzorczej BSR w Krakowie
c) Polityka Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej BSR w Krakowie.

9. Przedstawienie:
a) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok oraz samooceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie za 2023 rok
b) Informacji dotyczącej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2023 roku
c) Informacji dotyczącej oceny Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku
d) Sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku za 2023 rok, kierunków rozwoju Banku oraz sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z 2023 roku
e) Informacji dotyczącej realizacji zadań wynikających z lustracji przeprowadzonej przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach

10. Dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami.
11. Przedstawienie przez Komisję Oceny Odpowiedniości oceny członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2023 rok
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
d) podziału nadwyżki bilansowej BSR w Krakowie za 2023 rok
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na 2024 rok
g) przyjęcia kierunków działania na 2024 rok
h) dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2023 rok
i) dokonania oceny stosowania Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka za 2023 rok
j) oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Członków Rady Nadzorczej
k) dokonania zmian w Statucie Banku
l) zatwierdzenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej BSR w Krakowie
m) zatwierdzenia zmian w Polityce Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej BSR w Krakowie,
n) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2023 roku.

13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
                   
Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie z działalności Banku za rok 2023, roczne sprawozdanie finansowe BSR w Krakowie wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z wykonania uchwał  Zebrania Przedstawicieli z dnia 13 czerwca 2023 roku są udostępnione do wglądu w siedzibie Banku ul. Dunajewskiego 7 - I piętro od dnia 21 maja 2024 roku, a w dniu Zebrania będą wyłożone do wglądu na sali obrad.