Zaloguj się
< Wróć do strony Aktualności

28.07.2022

ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO „WAKACJE KREDYTOWE”

W oparciu o Ustawę z dnia 07.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie przedstawia zasady zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.

I. Zawieszenie spłaty dotyczy kredytu hipotecznego udzielonego konsumentowi:
- w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska,
- na podstawie umowy zawartej przed dniem 01.07.2022 r.,
- gdy koniec okresu kredytowania przypada po dniu 01.01.2023 r.

II. Zawieszenie przysługuje:
- na wniosek złożony przez konsumenta,
- tylko do jednej umowy wybranej z zawartych we wszystkich bankach,
- tylko do umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

III. Spłata kredytu może być zawieszona:
- od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r. na 2 miesiące
- od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. na 2 miesiące
- od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na jeden wybrany miesiąc w każdym kwartale kalendarzowym

IV. W celu skorzystania z zawieszenia spłaty należy pobrać ze strony Banku formularz wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, a następnie:
- wypełnić i podpisać przez wszystkich kredytobiorców / współkredytobiorców,
- dostarczyć do Banku w formie:

  • elektronicznej (w formie scan-u) – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub mailowo na adres
  • papierowej do Placówki Banku

Formularz wniosku można również uzyskać bezpośrednio w Placówce Banku.

Instrukcja zamieszczenia wniosku przez bankowość elektroniczną jest załącznikiem do niniejszego komunikatu.

Wnioski założone drogą elektroniczną w dni ustawowo wolne od pracy (tj. weekendy, święta) lub po godzinie 17:00 w dni robocze są rejestrowane z datą wpływu w następnym dniu roboczym.

Prosimy o składanie wniosków na adres mailowy podany w komunikacie.

W przypadku braku możliwości skorzystania z przygotowanego przez Bank formularza wniosku, prosimy o samodzielne sporządzenie wniosku i podanie niezbędnych danych do zastosowania zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego:
a) oznaczenie Kredytobiorcy/ów (nazwisko i imię, Pesel, adres zamieszkania, adres do korespondencji),
b) kontakt mailowy i telefoniczny,
c) wskazanie kredytu (numer umowy, data umowy, nazwa Oddziału w którym Klient korzystaz kredytu),
d) oznaczenie kredytodawcy (nazwa Banku)
e) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu,
f) oświadczenie Kredytobiorcy/ów, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Oświadczenie musi zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”.
g) oświadczenie Kredytobiorcy/ów, iż Umowa wskazana we wniosku jest jedyną umową, która objęta będzie zawieszeniem spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej w oparciu o Ustawę z dnia 07.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
h) oświadczenie Kredytobiorcy/ów czy korzysta/nie korzysta z zawieszenia spłaty kredytu objętego niniejszym wnioskiem w całości albo w części na innej podstawie, niż określona w art. 73 Ustawy z dnia 07.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
Art. 73 w/w ustawy dotyczy zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego tzw. „ustawowe wakacje kredytowe”
i) podpis konsumenta.

V. Spłata kredytu zostaje zawieszona na wskazany przez Klienta okres z dniem doręczenia do Banku wniosku. W przypadku wniosków złożonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dni ustawowo wolne od pracy (tj. weekendy, święta) lub po godzinie 17:00 w dni robocze do zawieszenia dochodzi z następnym dniem roboczym.

VI. W okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową.

VII. W terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku, Bank potwierdza na trwałym nośniku jego otrzymanie wraz ze wskazaniem:
- okresu na jaki została zawieszona spłata kredytu,
- wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową,
- sposobu rozliczenia spłaty kredytu w związku z zakończeniem okresu zawieszenia gdy zawieszenie spłaty kredytu w całości albo w części nastąpiło na innej podstawie niż określona w art. 73 Ustawy z dnia 07.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

VIII. Okres zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania, który wraz z innymi terminami przewidzianymi w umowie ulega przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

IX. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu.

X. W przypadku zawieszenia spłaty kredytu w całości albo części na innej podstawie, okres tego zawieszenia kończy się z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego. Sposób rozliczenia spłaty kredytu w związku z zakończeniem okresu zawieszenia będzie wskazany w potwierdzeniu przesłanym przez Bank.

XI. Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dotyczy wyłącznie przyszłych (czyli takich, których termin wymagalności nastąpi po złożeniu wniosku) rat do zapłaty i nie obejmuje ekspozycji kredytowych wymagalnych w całości, w stosunku do których został ustalony harmonogram spłat wymagalnego zadłużenia.

XII. Bank przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

XIII. Za weryfikację przedmiotowych wniosków Bank nie pobiera opłat/prowizji.

 

Formularz wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznegoformularz-wniosku-o-zawieszenie-splaty-kredytu-hipotecznego-1-08-2022.pdf517.50kBPobierz
Instrukcja złozenia wniosku o Wakacje kredytowe przez bankowość elektronicznąinstrukcja-zlozenia-wniosku-o-wakacje-kredytowe-przez-bankowosc-elektroniczna.pdf464.14kBPobierz