< Wróć do strony Aktualności

14.05.2024

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego „wakacje kredytowe”

W oparciu o nowelizację Ustawy z dnia 07.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która obowiązuje od 15 maja 2024 r. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie przedstawia zasady zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.

I. Zawieszenie spłaty dotyczy kredytu hipotecznego udzielonego konsumentowi:
- w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska,
- na podstawie umowy zawartej przed dniem 01.07.2022 r.,

II. Zawieszenie przysługuje:
- na wniosek złożony przez konsumenta,
- tylko do jednej umowy wybranej z zawartych we wszystkich bankach,
- tylko do umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
- w przypadku, gdy wartość udzielonego kredytu nie przekracza 1.200.000,00 zł oraz

 • średnia arytmetyczna wartość wskaźnika RdD w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej Dz. U. z 2022 r. poz. 2452 (RdD - stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu przekracza 30%,
  lub
 • na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Dz. U. z 2023 r. poz. 2424 (przez dziecko – rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2b tej ustawy (tj. Prawo do posiadania karty przysługuje odpowiednio dziecku: w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w: szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, szkole wyższej  - do 30 dnia września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art.10 ust. 4 pkt 4, bez ograniczeń wiekowych  - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

  III. Spłata kredytu może być zawieszona:
  -     od 01.06.2024 r. do 31.08.2024 r. w wymiarze dwóch miesięcy
  -     od 01.09.2024 r. do 31.12.2024 r. w wymiarze dwóch miesięcy

  IV. W celu skorzystania z zawieszenia spłaty należy pobrać ze strony Banku formularz wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, a następnie:
  - wypełnić i podpisać przez wszystkich kredytobiorców / współkredytobiorców, 
  - dostarczyć do Banku w formie:
 • elektronicznej (w formie scanu) – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub mailowo na adres
 • papierowej do Placówki Banku 

  Formularz wniosku można również uzyskać bezpośrednio w placówce Banku.

  Instrukcja zamieszczenia wniosku przez bankowość elektroniczną jest załącznikiem do niniejszego komunikatu. 

  Wnioski złożone drogą elektroniczną w dni ustawowo wolne od pracy (tj. weekendy, święta) lub po godzinie 14:00 w dni robocze są rejestrowane z datą wpływu w następnym dniu roboczym.

  Prosimy o składanie wniosków na adres mailowy podany w komunikacie. 

  W przypadku braku możliwości skorzystania z przygotowanego przez Bank formularza wniosku, prosimy o samodzielne sporządzenie wniosku i podanie niezbędnych danych do zastosowania zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego:

  a) oznaczenie Kredytobiorcy/ów (nazwisko i imię, Pesel, adres zamieszkania, adres do korespondencji),
  b) kontakt mailowy i telefoniczny, 
  c) wskazanie kredytu (numer umowy, data umowy, nazwa Oddziału, w którym Klient korzysta z kredytu),
  d) wskazanie, że wartość udzielonego kredytu wynosi do 1.200.000,00 zł,
  e) oznaczenie kredytodawcy (nazwa Banku),
  f) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu,
  g) oświadczenie Kredytobiorcy/ów, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Oświadczenie musi zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”. 
  h) oświadczenie Kredytobiorcy/ów, iż Umowa wskazana we wniosku jest jedyną umową, która objęta będzie zawieszeniem spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej w oparciu o Ustawę z dnia 07.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
  i) oświadczenie Kredytobiorcy/ów czy korzysta/nie korzysta z zawieszenia spłaty kredytu objętego niniejszym wnioskiem w całości albo w części na innej podstawie, niż określona w art. 73 Ustawy z dnia 07.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  Art. 73 ww. ustawy dotyczy zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego tzw. „ustawowe wakacje kredytowe”

  j) oświadczenie Kredytobiorcy/ów, że średnia arytmetyczna z ostatnich 3 miesięcy wskaźnika RdD wynosi więcej niż 30%. Oświadczenie musi zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”*.
  k) oświadczenie Kredytobiorcy/ów, że na dzień złożenia wniosku ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Oświadczenie musi zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”*.
  l) podpis konsumenta.

  * zawieszenie spłaty przysługuje w przypadku spełnienia jednego z warunków wymienionych w pkt j) lub w pkt k)  

  V. Spłata kredytu zostaje zawieszona na wskazany przez Klienta okres z dniem doręczenia do Banku wniosku. W przypadku wniosków złożonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dni ustawowo wolne od pracy (tj. weekendy, święta) lub po godzinie 14:00 w dni robocze do zawieszenia dochodzi z następnym dniem roboczym.

  VI. W okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową.

  VII. W terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku, Bank potwierdza na trwałym nośniku jego otrzymanie wraz ze wskazaniem:

  - okresu na jaki została zawieszona spłata kredytu,
  - wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową,
  - sposobu rozliczenia spłaty kredytu w związku z zakończeniem okresu zawieszenia, gdy zawieszenie spłaty kredytu w całości albo w części nastąpiło na innej podstawie niż określona w art. 73 Ustawy z dnia 07.07.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  VIII. Okres zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania, który wraz z innymi terminami przewidzianymi w umowie ulega przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

  IX. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu.

  X. W przypadku zawieszenia spłaty kredytu w całości albo części na innej podstawie, okres tego zawieszenia kończy się z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego. Sposób rozliczenia spłaty kredytu w związku z zakończeniem okresu zawieszenia będzie wskazany w potwierdzeniu przesłanym przez Bank. 

  XI. Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dotyczy wyłącznie przyszłych (czyli takich, których termin wymagalności nastąpi po złożeniu wniosku) rat do zapłaty i nie obejmuje ekspozycji kredytowych wymagalnych w całości, w stosunku do których został ustalony harmonogram spłat wymagalnego zadłużenia.

  XII. Bank przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

  XIII. Za weryfikację przedmiotowych wniosków Bank nie pobiera opłat/prowizji.Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznegowniosek-o-zawieszenie-splaty-kredytu-hipotecznego.pdf653.56kBPobierz
Instrukcja złożenia wniosku o "wakacje kredytowe" w bankowości elektronicznejinstrukcja-zlozenia-wniosku-o-wakacje-kredytowe-przez-bankowosc-elektroniczna-1.pdf227.65kBPobierz