< Wróć do strony Aktualności

01.09.2023

Bank planuje przedterminowy wykup obligacji

Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie zawiadamia o podjęciu w dniu 31.08.2023 r. uchwały w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji na okaziciela serii BSR1027.
Zgodnie z Warunkami Emisji, pkt. 17.6 Bank dokona wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji serii BSR1027 o pierwotnym terminie wykupu 6.10.2027 r. w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uzyska zezwolenie KNF.
O konkretnej dacie wykupu Bank poinformuje w odrębnym komunikacie po uzyskaniu stosownego zezwolenia KNF.

Zgodnie z Warunkami Emisji, pkt. 17.6, w dniu wcześniejszego wykupu Emitent dokona wykupu Obligacji płacąc Obligatariuszom za każdą Obligację kwotę obliczoną jako suma:
1. Należności głównej,
2. Odsetek naliczonych zgodnie z pkt. 20.2 Warunków emisji za okres od pierwszego dnia Okresu odsetkowego, w trakcie którego zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem).

W razie pytań w związku z planowanym wykupem, zapraszamy do kontaktu:
Zespół Skarbu, tel.: 12 433 31 00, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 08:00 do 15:00